Професионална мрежа

Параходство Българско речно плаване АД


Данни за контакт гр.Русе
Русе 7000
пл."Отец Паисий" 2 http://www.brp.bg
main@brp.bg

+35982833777
+35982822130
Служители 8
Бизнес Сектор(и):
  • Транспорт и логистика
  • Услуги
РазмерРазмер
над 300 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от Л. Д
 

Отрасъл: Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища
Лицензи и сертификати: Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.06.2011
Предмет на дейност: Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч. превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана, в своята дейност дружеството може да сключва сделки в страната и в чужбина, вкл. да придобива и да отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и да отговаря по искове, свързани с дейността му, и спазване на действащото законодателство. производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти