Професионална мрежа

АВАТАР СД ООД


СВОБОДА, ЦЯЛОСТНОСТ, ВОЛЯ, МЪДРОСТ, ЩАСТИЕ, РАДОСТ
Данни за контакт гр.София
гр. София, ул. Ген. Гурко №38, вх. А, ет.1 http://www.avatar-co.net
info@avatar-co.net

Служители 1
Бизнес Сектор(и):
  • Здравеопазване
  • Изкуство и забавление
  • Образование, научна дейност
  • Услуги
  • Човешки ресурси
РазмерРазмер
11 до 20 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от И. М
 

Център АВАТАР - място за събиране на хора с общи интереси в сферата на Зеленото мислене, здравословния живот, здравословното хранене, търсене и намиране на Вътрешния Водач и
реализиране на желанията.

Мисията на Центрове АВАТАР е да се превърнат в притегателни зони за хора, които търсят себе си, обичат предизвикателствата, съхранили са изследователския си дух и търсят промяна. Съзнателните промени, които катализират творческия ентусиазъм, са база за иновативни решения в сферата на опазване на околната среда, зелените технологии, био-земеделието и органичните продукти. Отключването на стремежа към свободна изява на таланти и доборотворчество, предизвиква трайни промени в мисленето, нагласите и навиците, ориентирани към мирно съвместно съществуване и желание за споделяне на личен опит и доброволно сдружаване.

С грижа за бъдещето на децата, да ги приобщи да участват активно в творчески работилници, да развият талантите си и да се стимулира развитието им.

Посредством широко популярният и ефективен холистичен подход, прилагайки доказани с векове практики и традиции, да се активира и развие потенциала на всеки един човек да живее в добро физическо и емоционално здраве.

На принципа на ненасилие да се поддържа в равновесие неразривно свързаната система човек със своите морални принципи, добронамерени мисли и положителни емоции-околна среда-общество-нация-планета.

Методите включват обучения, разговори, споделяне, дебати, практикуване, образователни програми, туризъм и еко-пътеки, работилници, семинари, контакти и партньорства с доказали се професионалисти от страната и чужбина.

The mission of AVATAR centers is to become attractive places for people,
who explore themselves, love challenges, treasure their adventurous
spirit and seek change. Conscious alterations that catalyze creative
enthusiasm are basis for innovative decisions in the sphere of
environmental preservation, green technologies, bio-agriculture and
organic products. The unleashing of striving for free expression of
talent and volunteering, provokes permanent changes in the way of
thinking, adjustments and habits, orientated towards peaceful common
existence and wish to share personal experience and voluntary union.

AVATAR center is a place for gathering
of people with mutual interests in the field of Green thinking, healthy
lifestyle, healthy nutrition, searching and discovering of the Inner
Leader and the realization of desires.

With care for the future
of children we incorporate them to actively participate in creative
workshops, to develop their talents and to stimulate their growth.

Through the widely popular and effective holistic approach, exercising
practice and traditions proven in the centuries, to activate and develop
the potential of each and every person to live in physical and
emotional health.

On the principle of non-violence we maintain
an unbreakable bonded system of a human with his/her morals,
well-meaning thoughts and positive
emotions-environment-society-nation-planet.

Methods include
training, conversations, sharing, debates, practice, educational
programs, tourism and eco-trails, workshops, seminars, contacts and
partnerships with proven professionals form Bulgaria and abroad.