Професионална мрежа

VIVACOM


Всичко, което ни свързва
Данни за контакт гр.София
1784 София, бул. „Цариградско шосе" 115И, „Хермес Парк - София", Блок А http://www.vivacom.bg


Служители 128
Бизнес Сектор(и):
  • Телекомуникации
РазмерРазмер
над 300 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от М. К
 

В условия на свободен пазар и динамична конкуренция успешният екип е най-важният фактор за успех. В Българска телекомуникационна компания АД ние знаем това. За да бъдем лидери на
пазара на телекомуникационни услуги не само в България, ние разчитаме на добрите професионалисти, които са готови да работят заедно и да отговарят на ежедневните предизвикателства. Ние съзнаваме и сериозната социална отговорност, която носим като основен работодател в сектора. Затова сред приоритетните ни задачи е да осигурим както на доказаните специалисти, така и на младите, възможност за професионално развитие в България. Ако вярвате в професионалните си умения, имате желание да работите в динамична среда и сте готови да споделите нашите ценности и амбиции, в БТК ще Ви насърчим да разгърнете изцяло потенциала си.