Професионална мрежа

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС


Данни за контакт гр.София
София 1000, ул. Алабин 16-20 http://www.bia-bg.com
office@bia-bg.com

02 932 09 11
02 987 26 04
Служители 6
Бизнес Сектор(и):
  • Бизнес, консултантски услуги
  • Маркетинг/Реклама/ПР
  • Образование, научна дейност
  • Организации с нестопанска цел
РазмерРазмер
51 до 100 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от А. А
 

„Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес” е сдружение с нестопанска цел, неправителствена организация на българския бизнес. 

В БСК членуват над 40 000 търговски дружества, обединени в повече от 100 браншови и над 120 регионални и местни бизнес сдружения.

БСК съдейства на своите членове за осъществяване на тяхната стопанска дейност чрез предоставяне на специфични услуги, като:

• Организира бизнес форуми, срещи и делови контакти между български и чуждестранни фирми, привличане на инвестиции. БСК е съорганизатор на едни от най-големите ежегодни икономически форуми в България, в които участват държавни ръководители, политици, икономисти с международна известност, президенти на водещи търговски дружества и др.;

• Съдейства за технологично обновяване и прилагане на иновации в производството;

• Подпомага информационния обмен на членовете, включително чрез осигуряване участието им в международни изложения и панаири, и предоставяне на пазарна информация за създаване на стратегии за конкурентоспособност;

• Чрез своя Арбитражен съд посредничи при преодоляване и разрешаване на спорове между търговските субекти, и между синдикати и работодатели;

• Издава цифрови сертификати (удостоверения) и криптографски ключове за електронно подписване и/или криптиране на електронна поща и документи, гарантиращи сигурно идентифициране по Интернет;

• Издава сертификати за произход на стоки;

• Разработва on-line системи и Интернет страници;

• БСК издава ежедневен електронен бюлетин на английски и български език „Бизнес Индустрия Капитали (BIA Daily)”, с повече от 20 000 абонати в цял свят, периодичен електронен бюлетин “Индустрия и околна среда” и бюлетин „Международно икономическо сътрудничество”;

• Съдейства за въвеждане на системи за управление, вкл. от системата ISO, за постигане на съответствие с изискванията по околна среда и др.;

• Изготвя документи за регистриране на търговски дружества, сключване на търговски сделки, митнически, лицензионни режими и др.;

• Извършва квалификация и преквалификация по широка гама национално утвърдени програми и направления, включително – информационни технологии. В БСК функционира първата на Балканския полуостров CCNP-академия за обучение на сертифицирани от Cisco Systems професионалисти за работа с мрежи.

• БСК поддържа Информационната система на българските предприятия – BEIS (http://beis.bia-bg.com), включваща информация на български и английски език за повече от 35 000 действащи български предприятия. Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управителни тела, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно.