Професионална мрежа
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА probook
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Probook.bg (наричано за краткост по-долу в текста probook) е сайт собственост на „РЕЗОН” ООД, регистрирано по ф.д. № 1182/1995г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК: 121184622, рег. по ЗДДС: 121184622, с адрес гр. София, ул. „Карнеги” 11 А, телефон: 02/ 9699 177 и електронна поща admin@probook.bg. "Резон" ООД е част от дружествата, обединени под търговската марка "Резон медиа", предлагащи печатни, рекламни услуги и разработка на сайтове.
Чл.2. probook предоставя възможност на регистрираните си потребители да се свързват помежду си, да споделят контакти, да обменят и споделят идеи и интереси, да предоставят и намират информация за професионална реализация, улеснява сключването на сделки. За постигане на тези цели probook предоставя интернет платформа на регистрираните си потребители и разработва и предоставя услуги по свързването на същите помежду им чрез информационна мрежа.
Чл.3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си probook или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да стане потребител, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
Чл.4. Работният език на сайта probook е българският.
Чл.5. Използването на сайта probook обвързва потребителите с настоящите Общи условия.
ОБЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ
Чл.6. За целите на настоящите Общи условия се използват следните термини и имат следния смисъл:
1. Сайт - съвкупност от web страници с изградени помежду им връзки.
2. Потребител - лице, което след запознаване с Общите условия на работа на информационната мрежа probook е решило съзнателно да създаде свой профил в probook.
3. Интерфейс - съвкупността от начините и средствата за комуникация на даден обект с периферните устройства в интернет среда.
4. Платформа - иновативна активна интернет платформа предлагаща възможности за обмен на информация.
5. Браузър - компютърна програма за достъп и разглеждане на интернет страници.
6. Електронна препратка (хипервръзка)- конкретна връзка поместена на интернет страница, която дава възможност за препращане към други страници.
7. Регистриран потребител- Потребител, който може да бъде видян от всеки друг потребител на сайта на probook и да бъде отличен от останалите потребители с данните от личния му профил.
8. Профил - съвкупността от предоставената от Потребителя лична информация.
9. Лични данни - всякаква информация относно физическо лице с помощта на която същото може да бъде разпознато и отличено от останалите физически лица или може пряко/непряко да бъде отличено чрез конкретни признаци.
10. Недобронамерени действия - всяко действие или бездействие на конкретно физическо лице, което осъществява определен състав на престъпление по смисъла на българския закон или действието би могло до доведе до ангажиране на административната му отговорност, както и всички действия, които нарушават общоприетите правила за поведение на индивидите в едно разумно и социално устроено общество.
11. Интернет етика - съвкупността от определени правила за поведение и обичаи възприети от обществото във виртуалното пространство.
12. Информационна система - система посредством която информацията от един потребител се обработва и предава на друг.
13. Интернет страница - съвкупност от различни приложения написани на програмен език, обозначени с име и адрес.
14. Компютър - машина за обработка и съхранение на информация в цифров вид.
15. Поместване на информация - всяка информация предоставена от конкретен потребител, която се качва на сайта probook и може да бъде видяна и споделена с други потребители на сайта.
16. Социална мрежа - обществен сайт базиран на основата на второто поколение уеб базирани интернет услуги даващ възможност за изграждане на най-различни връзки и структури между потребителите си и за обмен и споделяне на информация.
17. Група - съвкупност от потребители на социална мрежа създали връзки помежду си посредством конкретни критерии.
18. Редиректване - автоматично препращане от една интернет страница на друга.
19. IP - уникален номер използван в глобалната мрежа интернет служещ за свързване на отделните компютри.
20. cookie, web cookie, browser cookie, HTTP cookie - сбор от информация разменяна между уеб сървър и браузър с помощна на която потребителят удостоверява самоличността си при първоначално влизане на сайта на probook или при всяко следващо влизане.
21. Премиум членство - платена допълнителна услуга предоставяна на потребителите на probook даваща възможност за достъп до цялата налична информация за определен потребител, както и за узнаване от потребителя на лицата, които имат достъп до тази информация.
22. PRO акаунт и VIP акаунт - Ползването на платената услуга Премиум членство предоставя допълнителни възможности за достъп до информация разширявайки функционалността достъпна за потребителя.
23. Публичен профил - Съвкупността от определени данни за конкретен потребител на probook, която може да бъде видян от друг такъв.
24. Пълен профил - Съвкупността от всички публикувани данни за конкретен потребител на probook, която може да бъде видима само от потребител сдобил се с vip акаунт и pro акаунт, или чрез връзка с друг потребител.
РЕГИСТРАЦИЯ
Чл.7. probook осигурява възможност на потребителите си да се ползват от предоставяните услуги след извършване на регистрация. Процедурата по регистрация е подробно уредена на сайта и съдържа конкретни указания за улеснение и помощ.
Чл.8. Регистрацията изисква предоставянето от потребителя на електронна поща за контакт. Регистрационната заявка изисква попълването на определени полета с данни и създаване на парола от потребителя.
Чл.9. Регистрираните потребители на probook се съгласяват да предоставят следните персонални данни: име; фамилия; електронна поща; дата на раждане и пол. Съвкупността от данните по предходното изречение създават Профил на потребителя. Профилът като съвкупност с изброените по-горе персонални данни е видим за всички останали потребители на probook с изключение на данните за електронната поща.
Чл.10. Потребителите на probook декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица.
Чл.11. Потребителите на probook декларират, че са навършили четиринадесет годишна възраст, че ще предоставят само точна, вярна и пълна информация, която ще бъде надлежно и своевременно актуализирана в случай на промяна.
Чл.12. Потребителите се съгласяват поместваното от тях съдържание на сайта, (както и) включително съдържание защитено (от) като интелектуалната собственост, да бъде предоставено безвъзмездно на probook. Даденото разрешение е неизключително, прехвърлимо, не само за територията на Република България, за определен период от време. Даденото разрешение отпада, когато потребителят изтрие Профила си или изтрие съдържание обект на интелектуалната собственост. Потребителите се съгласяват, че съдържанието което са премахнали, може да бъде съхранявано и използвано за определен разумен период от време от probook в папки резервни копия, като съдържанието им няма да може да бъде виждано от други потребители.
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл.13. Потребителите на probook получават възможност да се възползват от услугите на информационното общество като споделят информация, контакти, предпочитания и увлечения, улеснява търсенето и намирането на работа, предоставя информация за кариерите и бизнеса.
Чл.14. Услугите предоставяни от probook са платени и безплатни. Платените услуги са точно означени и съдържат специфични условия за ползване подробно описани в процедурите към тях.
Чл.15. probook предоставя чрез платената си услуга Премиум членство допълнителни възможности за обмен на информация между регистрираните си потребители чрез създаване на vip акаунт и pro акаунт. probook насърчава потребителите си към обмен на информация, като за успешно реализирани покани над определен брой посочени в сайта се предоставят под формата на допълнителни бонуси средства в probook сметките на потребителите.
Чл.16. probook предоставя възможност на потребителите си да участват в изграждането на различни групи, групирани по различен начин и критерии, като различни увлечения, приятелски кръгове, образование, месторабота и други. Общуването между потребителите се осъществя на различни начини базирани на интернет, включително чрез изпращане на съобщения, покани, тест, хипервръзки, съдържание, тестове и задачи и други.
Чл.17. Потребителите на probook имат възможност да създават контакти и да търсят и намират информация на сайта посредством различни критерии за търсене и да получават информация за компании и бизнес сектори.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА probook
Чл.18. probook не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни сайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на ЗЗЛД. probook си запазва правото да записва, пренася и обработва информацията предоставена от потребителите му.
Чл.19. probook има право и възможност да следи поместваната информация от потребителите си, но няма задължение да следи за това постоянно, нито има задължение да следи дали поместваната информация е защитена от закона, дали е вярна и достоверна. Потребителите на probook разбират, че probook няма как да провери дали данните помествани във всеки Профил са верни както и дали недобронамерен потребител не е създал повече от един Профил и/или е използвал данните на друго физическо лице, и/или са били използвани неистински данни им е придаден вид, че изхождат от конкретно физическо лице което не съществува, за да се създаде Профил.
Чл.20. probook има право да извършава разумни корекции в поместваната от потребителите информация както и да изтрива информация, която е била поместена от потребител в нарушение на Чл.22, Чл.23 и Чл.24.
За тежки нарушение на Чл.19, Чл.22, Чл.23 и Чл.24 probook има право да изтрие както поместваната информация, така и да заличи регистрацията и Профила на Потребителя.
Чл.21. probook осигурява възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на сайта, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията на probook на следния адрес - admin@probook.bg.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл.22. Потребителите се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с порнографско съдържание, актова фотография, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват и обменят информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права, която е с обидно, позорящо или невярно съдържание. Потребителите на probook разбират и се съгласяват, че поместваната от тях информация на сайта като регистрационни заявки, обяви, текст, изображения, попълване на полета във формата на заявки и обяви, съдържание в рубриките Работа, Събития и др. не следва да съдържа в себе си явна или скрита реклама, да противоречи на интернет етиката или на целите на сайта. Всички действия и бездействия посочени в предходното изречение извършвани от потребителите на probook ще бъдат възприемани от администраторите като недобронамерени действия, а свързаната с тях информация ще бъде премахвана незабавно без предизвестие или уведомяване.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА probook
Чл.23. При предприемане на действия от страна на probook произтичащи от разпоредбите на Чл.19, Чл.20, Чл.22, Чл.23, и Чл.24 сайтът не носи отговорност за настъпването на определени негативни последици или за възможността от настъпването им. Отговорността остава за потребителите, които са извършили конкретните недобронамерени действия. Това се отнася и за случаите, когато определена информация е била разменена между потребители на сайта, била е свалена и разпространена по друг начин.
Чл.24. Потребителите на probook разбират и се съгласяват, че всяка помествана от тях информация на сайта като регистрационни заявки, обяви, текст, изображения, попълване на полета във формата на заявки и обяви и др. ще бъдат попълвани/помествани правилно, коректно и добросъвестно при отчитане тематиката на сайта. Поместваната информация от предходното изречение не може да съдържа скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на конкретна обява, не може да съдържа елементи на: агресивен национализъм, ксенофобия, антисемитизъм, расизъм, религиозна, идеологическа или политическа пропаганда, зверства и жестокости, пораждане на дискриминация, създаване на смут, страх масова паника или неприязън към потребител или група потребители. В противен случай администраторите на probook си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на информация с грешно или неправилно попълнено съдържание или съдържание, неотговарящо на тези изисквания.
ПЛАЩАНИЯ
Чл.25. probook предоставя и платени услуги. Услугите се заплащат на „Резон“ ООД, по начин указан в probook, като някои първични счетоводни документи могат да бъдат създавани и съобщавани on-line при спазване на законодателството на Р България и ЕС. Платените услуги са както следва: закупуване на VIP акаунт в probook, закупуване на Pro акаунт в probook, публикуване на обяви за работа, публикуване на Pro Реклама, Мейлинг Pro Реклама.
(2) Преди публикуването на Pro Реклама, заявителят на реклама потвърждава, че е съгласен с Условията за публикуване на Pro Реклама на „Резон”ООД, като дружеството може да откаже публикуване на реклама, която не съответства на тези условия.
(3) В случай, че въпреки указанията на администраторите на probook, заявителят на реклама не коригира своя рекламен материал, така, че същият да отговаря на Условията за публикуване на Pro Реклама, „Резон”ООД има право да задържи предплатените суми за публикуване, като неустойка за неизпълнение на задълженията на заявителя.
Чл.26. Заплащането на услугите предоставяни от probook се извършва по един от следните начини:
- В брой /EasyPay/;
- Visa, MasterCard, Visa Electron;
- С банков превод;
- На банкомат;
- ePay.bg;
- PayPal.com.
АВТОРСКИ ПРАВА, КОНКУРЕНТНО ПРАВО И ДРУГИ ЗАЩИТИМИ ОТ ЗАКОНА ПРАВА
Чл.27. Всички съдържащи се материали поместени в сайта на probook са изключителна собственост на „Резон” ООД, забранява се по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на probook - „Резон” ООД. Външният вид на интернет страницата на probook, изображенията и сорс кода са под закрилата на българското и международното законодателство.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.28. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Резон ООД” с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
Чл.29. "Резон ООД" си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.30. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на сайта и „Резон ООД” по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.